۹.۱۱.۹۵

هیچ زنی‌ وجود ندارد که ریشه‌های بزرگی‌ در درونش نباشدهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر