۱۳.۱۰.۹۵

مانند قطرهٔ آبی‌ که بر اثر چکیدن مدام سنگ را سوراخ می‌کند، یا سرباز پیاده در شطرنج که با رفتن مدام وزیر میشودهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر