۴.۱۱.۹۵

پیری مانع از عاشق شدن است و عشق مانع از پیر شدنهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر