۱۸.۱۰.۹۵

طوری زندگی می کنیم که انگار هرگز نمی میریم و طوری می میریم که انگار هرگز زندگی نکرده ایمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر