۱۴.۱۰.۹۵

کشمکش زمان و مکان


 تلخ‌ترین واقعیت انکار ناپذیر، این است که درک و باور صحیح هر رخدادی فقط زمانی برای ما قابل پذیرش و فهم است که خود شخصا آنرا تجربه کنیم و این پرهزینه‌ترین نوع رسیدن به حقیقت است که ما برای یافتن تجربه زندگی با اراده خود تن‌ به آن میدهیم.