۱۳.۱۰.۹۵

آنچنان زی که بمیری برهی , نه چنان زی که بمیری برهند

مپرس حال ما چرا چنین است، زیر پوست آدما چرکین است