۱۲.۱۱.۹۵

آنچه بار زندگی‌ را بر دوش سنگینتر میسازد نداشتن پدر و مادر و مربی و آموزگار خوب از ابتدای زندگی‌ استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر