۱۱.۱۰.۹۵

گوسفندانی که نخست خر شدن سپس گرگهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر