۱۲.۹.۹۵

از درس ریاضی هیچ هم که یاد نگرفته باشی‌، اینرا دریافتی که هر مسئله‌ای دست کم یک راه حل داردهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر