۲۶.۹.۹۵

روزگار به شایستگی‌ها پاسخ میدهد نه به آرزوهاهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر