۹.۱۰.۹۵

مدرک تحصیلی‌ بالا اما درک همگانی کمتر، آگاهی‌ بیشتر اما قدرت تشخیص کمتر، شلغم پخته و زمستانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر