۴.۱۰.۹۵

هم آدم و آن دم تویی هم عیسی و مریم تویی, هم راز و هم محرم تویی, خار از تو نسرین می‌شود