۲.۱۰.۹۵

این پدیده‌ای که بعنوان خرد در آدم امروزی تعریف میشود از حماقت محض زیانبارتر است، خود را به غریزه بسپارید