۲۵.۹.۹۵

بی عوض دانی چه باشد در جهان؟ عمر باشد...عمر... قدر آن بدان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر