۶.۱۰.۹۵

جفا كه با من دل خسته می‌‌کنی‌ سهل است, غرض وفاست كه با مردم دگر نکنی‌


واقعا آدم جانوری است شگفت انگیز. آدمی‌ هرطورکه دلش بخواهد رفتار میکند و بهر راهی که دلش بخواهد میرود. درِ دوزخ و درِ بهشت بهم چسبیده‌اند و آدم از هریک ازآن دو در که عشقش کشید داخل میشود ...!
شیطان فقط از در جهنم می‌تواند بگذرد و فرشته فقط از در بهشت، اما آدم از هر در که دلش بخواهد. آدمی‌ هم خدا را فریفته هم شیطان را.

"نیکوس کازنتزاکیس"