۲۷.۹.۹۵

چون نیک نظر کرد، پر خویش درآن دید

گفتا زکه نالیم که از ماست که برماست
کاری از کریس مینرد Chris Maynardهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر