۲۲.۹.۹۵

که می بینی توآن خود سایه توست

کاری از وینسنت بال Vincent Bal
عزیزا هر دو عالم سایه توست
بهشت و دوزخ از پیرایه توست
تویی از روی ذات آئینه شاه
شه از روی صفاتی آیه توست
که داند تا تو اندر پرده غیب
چه چیزی و چه اصلی مایه توست
تو طفلی وانکه در گهواره تو
تو را کج میکند هم دایه توست
اگر بالغ شوی ظاهر ببینی
که صد عالم فزون تر پایه توست
تو اندر پرده غیبی و آن چیز
که می بینی توآن خود سایه توست
برآی از پرده و بیع و شرا کن
که هر دو کون یک سرمایه توست
تو از عطار بشنو کانچه اصل است
برون نی از تو و همسایه توست.
عطار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر