۲۴.۹.۹۵

باز نشر, داستانی‌ که تا بحال گفته نشده است.... به بهانه میلاد مسیح


۱۱۸- این هروس است
۱۱۹- این مرد خدای خورشید مصریان در سه هزار سال پیش از میلاد مسیح بوده است که زیر پرچم امپراطوری پارس‌ها آزادانه میزیستند
۱۲۰- خدای خورشید با تمام خصلتهای که برای خورشید در نظر می‌گرفتند
۱۲۱- ما از طریق باستان شناسی‌ و خواندن خط هیرگلیف مصر باستان، در بارهٔ‌ این خدا بسیار میدانیم
۱۲۲- هروس خدای روشنی و نور ، دشمنی بنام "ست" داشته است
۱۲۳- ست خدای شب و تاریکی‌ بوده است
۱۲۴- بر اساس داستنهای اسطوره، هروس هر صبح در مبارزه بر ست غلبه میکرده است
۱۲۵- و برعکس شب ها، ست برنده میشده و هروس را به دنیای زیر زمین میفرستاده است
۱۲۶- بسیار مهم است که بدانید، مبارزه بین تاریکی‌ و روشنایی، خوبی‌ و بدی
۱۲۷- مهمترین مبحث و مبارزه در اسطوره‌های باستانی پارسی و اقمار این امپراتوری عظیم است
۱۲۸- و امروز هم یکی‌ از مهمترین مباحث در بسیاری از سطوح میباشد
۱۲۹- داستان هروس به این شرح است:

۱۳۰- هروس در ۲۵ دسامبر از مادری باکره به دنیا آمد
۱۳۱- زمان تولد وی همراه است با فرود آمدن یک ستاره
۱۳۲- در حالی‌ که سه پادشاه برای تاجگذاری وی حاضر شدند
۱۳۳- در سن دوازده سالگی او آموزگار بود
۱۳۴- در سن سی‌ سالگی او به وسیلهٔ انپ غسل تعمید شد و دوران وزارتش شروع شد
۱۳۵- هروس دوازده تا شاگرد داشت که با او همه جأ بودند
۱۳۶- از معجزات هروس، شفا دادن مریض‌ها و روی آب راه رفتن است
۱۳۷- از نام‌های دیگر هروس، می‌توان حقیقت و نور را نام برد
۱۳۸- همچنین او را با نام‌های، مسیح پسر خدا، چوپان خوب، بره خدا، و بسیاری دیگر مینامیدند
۱۳۹- هروس به خاطره خیانت یکی‌ از یارانش به نام توفان ، به صلیب کشیده شد، بخاک سپرده شد و بعد از سه روز دوباره زنده شد
۱۴۰- ویژگیهای هروس همان ویژگی‌‌های میترا خدای پارس هاست که به بسیاری از مذاهب دنیا رخنه کرده است
۱۴۱- بطوری که بسیاری از ادیان دیگر دنیا، خدایان داستان شبیه داستان اسطوره‌ای میترا دارند
۱۴۲- فریگیا اتیس در ایتالیا ۲۵ دسامبر از مادری باکره بدنیا میاید
۱۴۳- به صلیب کشیده میشود، در گوری قرار داده شده و پس از سه روز دوباره زنده میشود
۱۴۴- کریشنا در هند از مادر باکره به نام دوکی بدنیا میاید و هنگام تولدش یک ستاره فرو می‌افتد که نشان تولد وی میباشد
۱۴۵- او با شاگردانش میگشت و معجزه انجام میداد، و بعد از مرگ دوباره زنده شد
۱۴۶- در یونان دیویونس از مادری باکره در روز ۲۵ دسامبر بدنیا آمد
۱۴۷- وی اموزگاری در سفر بود و معجزه میکرد، از جمله تبدیل آب به شراب از معجزات اوست
۱۴۸- او همچنین با نام‌های شاه شاهان، پسر خدا، الفا و امگا وغیره شناخته میشد
۱۴۹- و بعد از مرگ، دوباره زنده شداین میترا است اولین خدای جهان و خدای پارس ها

۱۵۰- در ایران میترا در ۲۵ دسامبر از مادری باکره بدنیا آمد
۱۵۱- وی با دوازده شاگرد خود سفر میکرد و به مردم درس پارسایی میداد و مرده زنده میکرد
۱۵۲- او سه روز پس از مرگ دوباره زنده شد
۱۵۳- او با نام های، حقیقت، نور و مهر و خورشید و نام‌های دیگر شناخته میشود
۱۵۴- و از همه جالبتر در بار میترا این هست که روز دعا و روز مقدس روز یکشنبه بوده است۱۵۵- حقیقت این است که در تمام دنیا و در دوره‌های زمانی‌ مختلف، خدایانی با ویژگیهای مشابه خدای پارس‌ها "میترا" وجود داشته اند
۱۵۶- و همه با این ویژگیهای مشترک شناخته میشوند
۱۵۷- پرسش اینجاست که چرا همهٔ این خدایان دارای این ویژگیهای یکسان هستند
۱۵۸- چرا همگی‌ از مادری باکره و روز ۲۵ دسامبر به دنیا آمدند
۱۵۹- چرا سه روز پس از مرگ، دوباره زنده میشود
۱۶۰- چرا همگی‌ دارای دوازده شاگرد یا پیرو نزدیک هستند
۱۶۱- اجازه بدید به آخرین مسیح با دقت بیشتری نگاه کنیم


۱۶۲- عیسی مسیح از مادری باکره به اسم مریم در ۲۵ دسامبر در بتلهم به دنیا میاید
۱۶۳- در زمان تولدش یک شهاب در شرق فرود میاید
۱۶۴- سه پادشاه پارسی برای تاج گذاری او حاضر میشوند و به او سه هدیه میدهند، یک زمرد سبز با هدف دوستی‌، صلح و نیرو‌های طبیعی و پیروی از طبیعت و پاس داشتن آن، یک مروارید سپید با هدف پاک کردن او از آلودگی‌ ها، یک یاقوت قرمز با هدف پر کردن او از عشق و شجاعت و ایمان به انسان و خون او. (فلسفه موجودیت سه رنگ پرچم ایران که اولین پرچم دنیاست)
۱۶۵- او یک آموزگار هست و دوازده تا شاگرد دارد و در سی‌ سالگی بدست یونس غسل تعمید میشود
۱۶۶- و از آن زمان دوران حکومت او بر روی زمین شروع میشود
۱۶۷- دوازده شاگرد عیسی مسیح همه جأ همراه او بودند و عیسی معجزاتی داشت از قبیل شفا دادن بیماران
۱۶۸- و بر روی آب راه میرفته و پس از مرگ دوباره زنده میشود
۱۶۹- عیسی رو با نامهای، پادشاه پادشاهان، پسر خدا و
۱۷۰- روشنای دنیا، الفا و امگا، بره خداوند و غیره نامیده میشده است
۱۷۱- و بعد از اینکه یکی‌ از شاگردانش به او خیانت می‌کند و او را به سی‌ سکه نقره میفروشد
۱۷۲- به صلیب کشیده میشود و در یک گور قرار داده میشود و پس از سه روز دوباره زنده میشود
۱۷۳- و به آسمان عروج می‌کند

۱۷۴- اولا که زمان تولد کاملا بر حسب محاسبات نجومی پارسی است


۱۷۵- ستارهٔ سیروس یا شباهنگ، در شرق درخشانترین ستاره از صور فلکی شعرای یمانی میباشد
۱۷۶- در روز ۲۴ دسامبر این ستاره بر روی یک خط با سه ستارهٔ دیگر در روی کمربند جبار قرار می‌گیرد
۱۷۷- این سه ستاره درخشان بر روی کمربند جبار، از زمان خیلی‌ قدیم بنام
۱۷۸- سه پادشاه پارس شناخته می‌شدند
۱۷۹- و این سه پادشاه و ستارهٔ سیروس یا شباهنگ
۱۸۰- در روز ۲۵ دسامبر همگی‌ به طرف طلوع خورشید متمایل میشوند
۱۸۱- به همین خاطر هست که این سه پادشاه، ستارهٔ سیروس یا شباهنگ را همراهی میکنند
۱۸۲- و محل طلوع خورشید یا تولد خورشید را نشان میدهند و آن را تعیین میکنند
۱۸۳- مریم باکره، صورت فلکی دوشیزه میباشد، همچنین بعنوان دوشیزه دوشیزه گان شناخته میشود
۱۸۴- صورت فلکی دوشیزه به معنی باکره به پارسی است
۱۸۵- صورت فلکی دوشیزه همچنین به معنی‌ خانه نان میباشد
۱۸۶- نشان صورت فلکی دوشیزه یک باکره هست که یک دسته گندم در دست دارد
۱۸۷- خانه نان و دسته گندم نشانهٔ ماه‌های اوت و سپتامبر میباشند که وقت برداشت خرمن میباشد... ماه‌های پاییز و جشن مهرگان در ایران که همان جشن اکتبر در آلمان است
۱۸۸- اسم بتلهم در واقع به معنی‌ خانه نان در پارسی میباشد
۱۸۹- نام بتلهم هم همچنین نشان صورت فلکی دوشیزه میباشد
۱۹۰- یعنی‌ یک جای در آسمان‌ها و نه محلی بر روی زمین
۱۹۱- یکی‌ از جالبترین پدیده‌های که در ۲۵ دسامبر اتفاق میافته، بلندترین شب سال است که بنام شب یلدا و یا چله ایرانی‌ شناخته و جشن گرفته میشود
۱۹۲- از کوتاهترین شب سال در تابستان به بعد، روز‌ها شروع به کوتاه تر شدن و سرد شدن میکنند
۱۹۳- اگر از نیمکره شمالی‌ به این پدیده نگاه بشه
۱۹۴- به نظر میرسه که خورشید به طرف جنوب حرکت می‌کنه و به تدریج کمتر قابل رویت میشود
۱۹۵- با کوتاه شدن روزها و پایان فصل خرمن چینی‌، نزدیک شدن شب یلدا احساس می‌شه
۱۹۶- که این دوره نزد نیاکان ما به نماد روند مرگ شناخته میشد
۱۹۷- درواقع مرگ خورشید و یا میترا و یا مهر شناخته و نامیده میشد
۱۹۸- و همه میگفتن که در روز ۲۲ دسامبر خورشید میمیرد و در این سه روز خورشید دیده نمی‌شد
۱۹۹- خورشید به مدت شش ماه همواره به طرف جنوب حرکت کرده
۲۰۰- و در این زمان به پایین‌ترین نقطه خود در آسمان می‌رسد
۲۰۱- اینجا یک اتفاق جالب میافته
۲۰۲- خورشید حرکت به طرف جنوب را به مدت سه روز متوقف می‌کند
۲۰۳- در مدت این سه روز توقف، خورشید در نزدیکی‌
۲۰۴- صورت فلکی چلیپا یا صلیب جنوبی قرار می‌گیرد ( اصطلاحا به چلیپا و یا صلیب کشیده میشود)
۲۰۵- و در روز ۲۵ دسامبر، خورشید یک درجه حرکت می‌کند ولی‌ اینبار بطرف شمال
۲۰۶- که دلیل بلند شدن و گرم شدن روز‌ها و بهار همین پدیده است
۲۰۷- و بهمین دلیل گفته میشده است که
۲۰۸- خورشید بر روی یک صلیب میمیرد، و پس از سه روز، دوباره زنده میشود و تولدی دیگر مییابد
۲۰۹- و درست به همین دلیل و محاسبات دقیق پارسیان است که میترا و هروس و عیسی مسیح و تعداد بیشماری از خدایان باستانی
۲۱۰- دارای خصوصیات‌های مشترکی از قبیل به صلیب کشیده شدن، پس از سه روز دوباره زنده شدن و غیره میباشند. در ایران این اتفاق به عنوان عید یلدا و در دیگر نقاط بنام‌های دیگر جشن گرفته میشود

۲۱۱- دوباره پدیدار شدن خورشید و تغییر جهت حرکتش از جنوب به شمال
۲۱۲- در نیمکره شمالی‌ هست که باعث به وجود آمدن بهار و تبّرک میشود
۲۱۳- آنها زنده شدن خورشید را تا بهار که روز‌و شب یکسان میشد جشن نمیگرفتند
۲۱۴- یعنی‌ تا عید نوروز و در غرب عید پاک
۲۱۵- دلیلش این بود که اعتقاد داشتن تا وقتی‌ که شب و روز یکسان میشود یعنی‌ تا روز اول بهار خورشید هنوز رسما بر بدی و تاریکی‌ پیروز نشده است و این روزی است که خوبی‌ بر بدی پیروز میشود در ایران به این روز نوروز گفته میشود و آنرا جشن میگیرند.
۲۱۶- چون در بهار روز‌ها بلندتر از شب‌ها میشوند
۲۱۷- و همه چیز در بهار دوباره زنده میشود
۲۱۸- همچنین یکی‌ از مشخص‌ترین نماد نجومی پارس‌ها در باره عیسی مسیح
۲۱۹- دوازده شاگرد یا یارانش میباشد
۲۲۰- آنها مشخصا همان دوازده صور فلکی در آسمان هستند که
۲۲۱- که در اطراف خورشید یا میترا و یا عیسی مسیح در حرکت هستند
۲۲۲- این عدد دوازده در اوستا و تمام انجیل مرتباً تکرار شده است
۲۲۳- در نگاهی‌ دیگر به صور فلکی صلیب چلیپا یا تصویری از زندگی‌ خورشید
۲۲۴- در می‌یابیم که این فقط یک سمبل هنری یا وسیله‌ا‌ی برای نشان دادن کار خورشید نیست
۲۲۵- بلکه درواقع یک سمبل مقدس برای همه ادیان بوده است
۲۲۶- از سنگ نوشتها چنین میخوانیم که:

۲۲۷- این یک سمبل مقدس مسیحیت نیست
۲۲۸- این یک انطباق و کپی‌ از صلیب و یا چلیپای پارس‌ها و یا آریایی هاست
۲۲۹- برای همین میترا و عیسی مسیح در فرهنگ‌های قدیمی‌، همیشه با سر خود بر صلیب نشان داده شده است
۲۳۰- چون در اصل میترا و در کپی عیسی همان خورشید است
۲۳۱- پسر خدا، روشنایی جهان
۲۳۲- معراج کننده نجات بخش
۲۳۳- که دوباره باز خواهد گشت
۲۳۴- همچنان که هر صبح طلوع می‌کند
۲۳۵- با جلال و شکوه خدایی
۲۳۶- و در مقابل تاریکی‌ از شما دفاع می‌کند
۲۳۷- همونطوری که هر روز صبح، دوباره متولد میشود
۲۳۸- و آمدنش را بر روی ابرها می‌شه دید
۲۳۹- در بالای آسمان با تاجی از خار می‌نشیند
۲۴۰- که همان تیغه‌های تابش نور خورشید است
۲۴۱- در بین استعاره‌های نجومی زیادی که در اوستا وجود داره
۲۴۲- یکی‌ از مهمترین آنها عصر‌های زمانی‌ میباشد
۲۴۳- در تمام کتب آسمانی که وجود دارد، منابع متعددی به عصر‌های زمانی‌ اشاره دارند
۲۴۴- برای درک بهتره این مطلب، ما باید ابتدا پدیده ی
۲۴۵- بنام تقدم اعتدال را بشناسیم
۲۴۶- پارس‌های باستان و تمدن آریایی
۲۴۷- دریافته بودند که تقریبا هر ۲۱۵۰ سال، طلوع خورشید در اعتدال بهار
۲۴۸- با صور فلکی مختلف بطور یکجا همراه خواهد بود
۲۴۹- دلیل این کار چرخش زمین بدوره محور خودش در حالی‌ که بدور خورشید هم میگردد میباشد
۲۵۰- به این پدیده میگویند حرکت تقدیمی چون صور فلکی حرکتی‌ برعکس دارند
۲۵۱- نسبت بحرکت طبیعی که در هر دوره در سال دارند
۲۵۲- زمان لازم که هر دوازده صور فلکی در یکزمان قابل رویت بشوند در حدود هر ۲۵۷۶۵ سال میباشد
۲۵۳- و این سال را بسال بزرگ مینامند
۲۵۴- و در زمان بیش از ۲۰ هزار سال ، پارس‌ها از این امر خبر داشتند
۲۵۵- و آنها هر ۲۱۵۰ سال را یک دوره سنی‌ میگفتند
۲۵۶- از سال ۴۳۰۰ قبل از میلاد تا سال ۲۱۵۰ قبل از میلاد را عصر گاو بود
۲۵۷- از سال ۲۱۵۰ قبل از میلاد تا سال اول میلاد را عصر حمل میگفتند
۲۵۸- از سال اول میلاد تا سال ۲۱۵۰ عصر حوت است، عصری که ما هنوز در آن هستیم
۲۵۹- و حدود سال ۲۱۵۰ ما وارد عصر جدید که دلو هست می‌شویم
۲۶۰- اوستا و سپس تورات و پس از آن انجیل منعکس کنندهٔ نمادین جنبش این سه دوره هست
۲۶۱- و دوره چهارم را نیز برسمیت میشناسد
۲۶۲- بر طبق تورات، وقتی‌ موسی با ده فرمان از کوه سینا برمیگردد
۳۶۳- به صلیب کشیده میشود و میمیرد و دوباره زنده میشود و به آسمان معراج می‌کند
۳۶۴- در واقع چیزی جز سرنوشت فرزند ژوپیتر رو ارائه نمیدهیم
۳۶۵- در یک سند دیگر، جاستین مرتیر می‌گوید:
۳۶۶- عیسی را یک باکره به دنیا آورد
۳۶۷- و اگر این را قبول کنیم در واقع سرگذشت پرسوس را قبول کرده ایم
۳۶۸- کاملا واضح است که مسیحیان اولیه
۳۶۹- میدانستند که دین‌شان و دینهای باستانی، شبیه یکدیگرن
۳۷۰- برای همین جاستین برای رفع این مشکل یکراه حل میدهد
۳۷۱- او می‌گوید که این دست پخت شیطان است
۳۷۲- شیطان قبل از عیسی مسیح بر روی زمین میاید و دین‌هایی‌ را با مشخصات بنیادی دین عیسی مسیح در دوران باستان درست می‌کند
۳۷۳- مشخصات بنیادی دین مسیحیت، شگفت انگیزه!!!!!
۳۷۳- مشخصات بنیادی دین مسیحیت، شگفت انگیزه!!!!!

۳۷۴- این مردم درواقع فکر میکنن که ۱۲۰۰۰ سال هست که دنیا بوجود آمده است
۳۷۵- قسم میخورم که این حرف درسته
۳۷۶- از یکی‌ از این آدما پرسیدم، "خوب، پس فسیل دیناسورها چی‌ میشن"
۳۷۷- جواب داد، "فسیل دیناسورها؟؟؟ خدا این فسیلها رو گذاشته که ایمان ما رو امتحان کند"

۳۷۸- و من پیش خود به او خندیدم و فکر کردم ، خدا تو رو آفریده که ایمان من رو امتحان کند!!
۳۷۹- انجیل جزٔ یکسری ترکیبات و محاسبات نجومی و ادبی‌ کپی شده از اوستا چیز دیگه‌ای نیست
۳۸۰- مثل تقریبا همه اسطورهای مذهبی‌ دیگه
۳۸۱- درواقع، مسائل میتوانند ویژگی‌‌های یک شخصیت را
۳۸۲- به شخصیت جدید دیگه که در خود کتاب وجود داره، منتقل کنند
۳۸۳- در کتب عهد عتیق داستان یوسف نوشته شده است
۳۸۴- یوسف یک الگو برای عیسی میباشد
۳۸۵- تولد یوسف یک معجزه بود، تولد عیسی یک معجزه بود
۳۸۶- یوسف ۱۲ تا برادر داشت، عیسی ۱۲ تا شاگرد داشت
۳۸۷- یوسف به ۲۰ سکه نقره فروخته شد، عیسی به ۳۰ سکه نقره فروخته شد
۳۸۸- برادر یوسف او را فروخت، شاگرد عیسی او را فروخت
۳۸۹- یوسف رسالتش را در سنّ ۳۰ سالگی شروع کرد، عیسی رسالتش را در سنّ ۳۰ سالگی شروع کرد
۳۹۰- و این شباهت‌ها همچنان ادامه پیدا می‌کند

۳۹۱- بجز انجیل، حتی یک سند تاریخی‌ وجود ندارد که نشان دهد یک شخصی‌
۳۹۲- بنام عیسی پسر مریم وجود داشته است
۳۹۳- که با ۱۲ شاگردش در سفر بود و مردم را درمان میکرده است
۳۹۴- تعداد بیشماری تاریخ نگار در اطراف مدیترانه میزیستند
۳۹۵- چه در زمان خود عیسی و چه بعد از او
۳۹۶- و چند نفر از این تاریخ نگارا، راجع به عیسی نوشته اند؟
۳۹۷- هیچ کدام!

۳۹۸- این بمعنای این نیست که مدافعان تاریخ مسیحیت، سند رو نکردند
۳۹۹- چهار تاریخ نگار را در رابطه با اثبات وجود عیسی می‌شه نام برد
۴۰۰- پلینیوس جوان، سوتنیوس و تکیتوس، سه نفری اولی‌ هستند که
۴۰۱- در بهترین حالت تنها چند جمله کوتاه راجع به عیسی در تاریخی‌ که نوشته اند، ثبت کردند
۴۰۲- و آنهم فقط مربوط میشود بنام کریستوس یا کریاستوس پارسی
۴۰۳- که آن هم در واقع اسم نیست، بلکه یک شهرت هست و به معنی‌ "مسیح موعود"
۴۰۴- چهارمین منبع، جسفوس میباشد که چند صد سال هست که تقلبی بودنش ثابت شده است
۴۰۵- ولی‌ متاسفانه هنوز که هنوز بعنوان مدرک واقعی‌ در نظر گرفته میشود
۴۰۶- اگر مردی وجود داشته که بعد از مرگ، جلو چشم همگان زنده شده و به آسمان عروج کرده است
۴۰۷- و معجزاتی کرده، می‌‌بایستی‌ حتما در تاریخ ثبت میشده است
۴۰۸- درحالیکه وقتی‌ اسناد تاریخ را بررسی‌ می‌کنیم، میبینیم اینطور نیست
۴۰۹- و به احتمال خیلی‌ زیاد، شخصی‌ بنام ‌عیسی اصلا وجود نداشته است
۴۱۰- "دین مسیحی‌ یک تقلید مسخره از اوستا و مهر پرستی و پرستش خورشید است "
۴۱۱- "که درآن، یک مرد بنام مسیح را بجای نام خورشید گذاشته اند"
۴۱۲- "و این مرد را همان گونه پرستش میکنند که زمانی‌ خورشید را پرستش میکردند - توماس پایین"

۴۱۳- ما نمیخواهیم بی‌ احترامی کنیم، ولی‌ ما پیرو حقیقت هستیم
۴۱۴- ما نمیخواهیم احساسات کسی‌ را جریحه دار کنیم، ما میخواهیم علمی‌ برخورد کنیم
۴۱۵- مطلبی را که ما بعنوان حقیقت دریافته ایم
۴۱۶- این است که مسیحیت بر اساس حقیقت نیست
۴۱۷- مسیحیت چیزی جز یک داستان پارسی نیست
۴۱۸- که سیاست آنرا بزرگ کرده است
۴۱۹- حقیقت این است که عیسی همان خدای پارس‌ها میترا و یا خورشید میباشد
۴۲۰- و مانند دیگر خدایان اسطوره ای، یک شخصیت کپی شده از پارس‌ها میباشد
۴۲۱- و این نظام سیاسی میباشد که شخصیت عیسی را شکل واقعی‌ داده است
۴۲۲- برای کنترل اجتماع

۴۲۳- در سال ۳۲۵ میلادی در روم، کنستانتین قیصر شکست خورده روم، در گرد همائی از شیوخ
۴۲۴- دکترین و انگیزه دین مسیحی‌ را در این نشست پی‌ ریزی کرد
۴۲۵- و بعد از آن یکدوره طولانی سراسر تقلب و خونین دین مسیحی‌ شروع شد
۴۲۶- و در طول تقریبا ۱۶۰۰ سال، واتیکان مسول نگهداری این سیاست خفه کننده در تمام اروپا بود
۴۲۷- و دوران تاریک قرون وسطا را بوجود آورد
۴۲۸- همچنین وقایع نظیر جنگهای صلیبی و دادگاه‌های تفتیش عقاید را باعث شد
۴۲۹- مسیحیت و تمامی ادیان قدیمی‌ همگی‌ یه تقلب و فریب تاریخی‌ است
۴۳۰- ادیان انسانها را از طبیعت و از یکدیگر جدا کرده است
۴۳۱- و باعث اطاعت کورکورانه از دولتیان شده است
۴۳۲- دین حس مسئولیت را از مردم گرفته با این اعتقاد که همه چیز تحت کنترل خدا است
۴۳۳- و جنایات وحشتناک با مشیت و خواست خدا توجیه میشود
۴۳۴- و از همه مهمتر به آخوند و کشیش قدرت انجام هر کاری را میدهد
۴۳۵- و از افسانها برای کنترل و فریب جامعه استفاده می‌شه
۴۳۶- افسانه‌های مذهبی‌ قدرتمندترین تدبیری هستند که تا کنون ساخته شده است
۴۳۷- و زیر بنای فکری و روانی‌ جامعه را طوری ساخته که در این زیربنا دیگر افسانها هم براحتی‌ شکوفا و باور میشوند
۴۳۸- اسطوره یا افسانه یک ایده است که با وجود طرفدارن زیاد، نادرست است
۴۳۹- دقیقتر که بیاندیشیم میبینیم که مذهب
۴۴۰- از افسانه بعنوان توضیح تاریخ و بسیج مردم استفاده می‌کنه
۴۴۱- و جزئیات و حقیقت آن مهم نیست، بلکه بیشتر عملکرد آن است که مهم میباشد

۴۴۲- یک داستان نمی‌‌تونه بکار برده بشه
۴۴۳- مگر اینکه بعنوان حقیقت در جامعه و برای ملت جا بیفته
۴۴۴- واقعیتی که در آن بحثی‌ نیست
۴۴۵- و اگر کسی‌ جرات کنه و در بار واقعی‌ بودن داستان مقدس بپرسد
۴۴۶- مزدورانی که پاسبان این تقدس هستند، با آنها جواب نمیدهند و بحث نمیکنن
۴۴۷- به آنها بی‌ اعتنایی میکنند و یا آنها را به کفر متهم میسازند
۴۴۸- و میگویند این اشتباه است، کفر آلود و گناه میباشد، اگر تو بفهمی یا بخواهی به مردم کمک کنی‌ تا

۴۴۹- بفهمند که چرا دولت آمریکا، ۳۰۰۰ نفر از اتباع خودش را کشته است.(۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱)

جهنم درهایش را بر رویت میگشایند!
 

Zeitgeistهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر