۴.۱۰.۹۵

هر لحظه یکی عیسی از پرده برون آری, مریم کده‌ها داری گویی به حجاب اندرهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر