۲۹.۹.۹۵

بمن ایمان بیاور


بمن ایمان بیاور
در یک لحظه می توانم
تنها یک لحظه
خورشید را به آغوشت بیاورم
و ماه را به اتاقت
بمن ایمان بیاور
معجزه من
آغوش زنی است بطعم دریاها
چیزی که هیچ بهشتی ندارد.
جمانه حداد


جمانه حداد متولد۱۹۷۰ در بیروت نویسنده، مترجم و روزنامه نگار لبنانی است. او در روزنامه "النهار" لبنان مسئول صفحه فرهنگی و مدیر قسمت اداری جایزه های قصه عربی به نام "بوکر" است. وی همچنین موئسس و سردبیر مجله غوغایی "الجسد" (پیکر) است.

جمانه چند مجموعه شعر دارد که نقدهای بسیاری در لبنان و جهان عرب برآنها نوشته شد. جمانه حداد سلسله مصاحبه های مفصلی با نویسندگان مشهور جهان ازجمله اومبرتواکو٬ پل اوستر، ساراماگو، پائلوکوئیلو، پیترهاند، گوردیمر و ... انجام داد.


جمانه حداد

همچنین جمانه ترجمه هایی ازشعر، داستان و نمایشنامه عده ای از نویسندگان عرب و جهان را در کارنامه خود دارد. وی سال ۲۰۰۶ جایزه روزنامه نگار برترعرب را دریافت کرد. او عضو هیآت نویسندگان و مطالعه دروزارت فرهنگ لبنان است و آثارش را بزبانهای مختلف ترجمه و چاپ کرده است.