۲۲.۹.۹۵

در دیدهٔ ما بیند چشمی که بحق بیناست


هر ذره که می بینی خورشیدی دراو پیداست
در دیدهٔ ما بیند چشمی که بحق بیناست

گر شخص نمی بینی درسایه نگر باری
همسایهٔ او مائیم این سایه ازو پیداست

تا صورت خود بیند درآینهٔ معنی
معنی همه عالم درصورت او پیداست

ما در طلبش هرسو چون دیده همی گردیم
ما طالب و او مطلوب وین طرفه که او با ماست

موجیم در این دریا مائیم حجاب ما
چون موج نشست ازپا مائی زمیان برخاست

هر بنده که میبینی دریاب که سلطانیست
هر قطره زجود او چون درنگری دریاست
::::::::::::::
::::::::::::::
گفتار خوشم بشنو کز ذوق همی گویم
گر بنده ز خود گوید سید بخدا گویاست.

شاه نعمت‌الله ولی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر