۱۸.۷.۹۵

هر پدیده در ذات خود هم خوب است هم بد, نمودار شدن یکی از این دو بستگی بچگونگی برخورد با آن پدیده دارد