۲۶.۷.۹۵

ما را بخیال خود دفن کردند, نمیدانستند ما " دانه " ایمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر