۲۲.۷.۹۵

بهتره که از خواب بیدار شی‌ و ببینی‌ تنهایی تا اینکه در کنار کسی‌ بیدار شی‌ و ببینی‌ تنهایی