۲۲.۷.۹۵

پیچیدگی‌‌های شگفت انگیز اندام و ارگان‌های موجودات دریائی در عکس‌های میکروسکپیِ ایگور سیونویکز Igor Siwanowicz