۶.۸.۹۵

دل بکف غصه نباید سپرد, اول وآخر همه خواهیم مردهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر