۱۸.۷.۹۵

چه چیزها که مردم نمیگویند


میگویند تنهایی پوست آدم را کلفت میکند،
میگویند عشق دل آدم را نازک میکند،
میگویند درد آدم را پیر میکند،
آدمها خیلی چیزها میگویند،‌
و من امروز،
کرگدن دل‌نازکی هستم که پیرشده است!