۱۲.۷.۹۵

تنها راه , راستی‌ است تنها افتخار پارسی


ساخت برخی‌از نقوش هندسی کاشکاری‌های کاخ‌های مشهور پارسی بانوار‌های باریک وکوچک کاغذی توسط هنرمند هندی گونجان ایلودی Gunjan Aylawadi
آگاهی‌‌های بیشتر در لینک سایت هنرمند