۱۷.۷.۹۵

چنان از آدمیان پس از هزاران سال زندگی بیزارم که فکر نمیکنم بتوانم هزار سال دیگر آنها را تحمل کنم