۲۶.۷.۹۵

حاصل ۱۰۰ سال زندگی آدم امروزی چیست؟ چون نیک بنگری هیچ

رسالت آدمی ۳۰۰ سال پیش بپایان رسیده و اینکه هنوز زندهست پس مانده ناچیزی از آدمیست که پریشانحالی وسرگردانی و روزمرگی با اجزای وجودش عجین شده است.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر