۵.۸.۹۵

زبان میتواند سرچشمه سؤٔ تفاهم باشد


به تعداد ۷ میلیارد آدم روی زمین زبان برای سخن گفتن است. اگر با هر کسی‌ بزبان خودش گفتگو کردی احتمالا از شرش در امانی.

البته همین آمار ۷ میلیارد که منطقش بر این استوار است که هر کس شک دارد برود خودش بشمارد! هم مشکوک است. وهرچند ازبچگی‌ بهمون یاد دادند هرچه غربیها میگویند دربست وبدون شک بپذیریم وشاید قسمت عمده گرفتاریهایی اجتماییمان هم مدیون همین تربیت استعماری است ولی‌ این نمیتواند بهانه‌ای باشد که این راه خطا را ادامه دهیم.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر