۲۱.۷.۹۵

شرابی تلخ میخواهم که مردافگن بود زورش

که تا یکدم بیاسایم ز دنیا و شرّ و شورش

- با وجودی که حقارت و ناچیزی، فلاکت و بدبختی گلوی ما را
میفشارد و میل زندگی‌ را می‌گیرد، با این حال هنوز در درونمان توان مرموزی وجود دارد که باعث میشود دوباره از جا برخیزیم.
- توان مرموز تو چیست؟
- والیوم!