۱۰.۷.۹۵

آدما به دو دلیل تغییر اخلاق میدهند، یا بیش از حد آموخته و یاد گرفته اند یا بیش از حد زخم خورده و تلخی‌ دیده اند