۱۴.۷.۹۵

حساب دو دو تا


میفرمایند: حاصل ضرب توان در ادعا مقداری ثابت است
هرچه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است
هرچه توان انسان بیشتر شود ادعایش کمتر می گردد.
دکتر حسابی