۱۴.۷.۹۵

بروز نیک کسان غم مخور زنهار, بسا کسا که بروزگار تو آرزومندند


ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ نشین‌ها میدانند که:
ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻜﻰ، ﻛﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮﻳﺴﺖ!
و دنیا دیده‌ها میدانند که:

دنیا ﺑﻃﻮﺭ ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﺍﻧﻪ‌ای ﺷﺒﯿﻪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،
ﺳﻘﻒ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻯ یکی‌، ﻛﻒ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻳﺴﺖ.