۱۰.۷.۹۵

کهنسال‌ترین موجودات زنده زمین بر کف اقیانوس‌ها زندگی‌ میکنند و "هنوز" هستن چون "هنوز" دست غربی‌ها به آنها نرسیده است