۱۰.۷.۹۵

فقط گوسپند نیست که هیچ یک از اعضای آن دور ریخته نمیشود


بابررسی تاریخ تاسیس روزنامه (۱)، میتوان بااطمینان گفت که این ساخته تنها بهدف رساندن آگاهی‌، و دانستنیها و خواندن رخداد‌ها که اهداف نخستین و احتمالا تنها اهداف بوده، بسنده نکرده و یا شاید بهترباشد گفته شود، بسنده نشده! واین سازه برای اهداف دیگری هم استفاده شده و شاید بیشترهم استفاده شده.

برخی‌ ازاین موارد استفاده را میتوان بدین‌ترتیب نامبرد:

-پاک کردن شیشه پنجره‌ها بویژه هنگام نوروز،
- پیچیدن مواد خوراکی درآن، بویژه گوشت چرخ کرده!،
- بسته بندی ساخته‌های شیشه‌ای و پیچیدن چینی‌ و شکستنی‌ها هنگام اسباب کشی‌ وجابجایی،
- جلدکردن کتابها بویژه کتب درسی‌،
- سفره موقت،
- آتش روشن کردن،
- پرکردن سوراخهای اضافه،
- استفاده ازروزنامه‌ها بجای ظرف وبشقاب! این یکی‌ در انگلستان بسیار محبوب بوده وانگلیسی‌‌ها همیشه ازروزنامه‌ها بجای بشقاب بهره واستفاده کرده و خوراک ماهی‌ و سیب زمینی‌ سرخ شده درانگلیس، کلا با ظرف ویژه آن یعنی‌ روزنامه، معروف است. انگلیسی‌‌ها همچنین ازشیشه مربا وترشی بجای لیوان وظرف آشامیدن استفاده کرده و آنها را بجای دور ریختن که در ایران متداول بوده وهست، برسر سفره آورده ودرآنها آب وچای وقهوه ودیگر سیالات را مینوشیدند. اینکار دردهه اخیر ومدتی‌ هم درهالیوود مٔد شد وآنراکه درواقع مایه جک برای اذیت کردن انگلیسی‌‌ها بود، بشکل یک مٔد دوست داشتنی درآوردند،

- پاک کردن وجمع آوری آب ریخته شده، تشک خیس شده، و مواردی ازایندست،
- ازروزنامه‌ها همچنین بجای پرده، تابلو، کاغذ دیواری و و و استفاده شده واحتمالا استفاده میشود.

بجزاین مورد که در بالا اشاره شد، روزنامه‌ها درجاهای عجیب وغریب دیگرهم استفاده میشوند که دانستن همه آنها را برعهده خواننده‌ کنجکاو میگذارم.


..............................................

 (۱) صنعت ساخت و انتشار روزنامه و چاپ و چاپخانه از هندوستان که یکی‌ از استان‌های ایران بود، ۲۰۰ سال پیش ابتدا به دانمارک‌ و سپس به انگلستان برده شد و اینک بنام غربی‌ها در تاریخ غربی‌ها ثبت است.