۱.۸.۹۵

اندوه تو غمگسارباشد


آنرا که چوتو نگارباشد
باخویشتنش چکارباشد

ناخوش نبود کسی که اورا
یاری چوتو درکنار باشد

ناخوش چومنی بود که پیوست
دلخسته وجان فگارباشد

بگذار زمن اگر بنالم
ماتمزده سوگوار باشد

وآن دیده که او ندید رویت
شاید اگرآشکار باشد

آنکس که جدا فتاد ازتو
دور ازتو همیشه زارباشد

بیچاره کسی که در دوعالم
جزتو دگریش یار باشد

خرم دل آنکسی که اورا
اندوه تو غمگسارباشد

تاکی دلم ای عزیز چون جان
برخاک درتو خوارباشد

نامد گه آنکه خسته‌ایرا
بردرگه وصل بارباشد

تاچند دل عراقی آخر
درزحمت انتظار باشد.

عراقی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر