۲۳.۷.۹۵

گوش ودامن پرگهر خواهیم کرد


یادآن شیرین کان خواهیم کرد
کام جان را پرشکر خواهیم کرد

دامن از اغیار درخواهیم چید
سر ز جیب یار بر خواهیم کرد

آفتاب روی او خواهیم دید
گر به مه روزی نظر خواهیم کرد

بوی جان افزای او خواهیم یافت
گر بگلزاری گذر خواهیم کرد

درخم زلفش نهان خواهیم شد
دست با وی درکمر خواهیم کرد

چون کمان ابروان پرزه کند
پیش تیرش جان سپر خواهیم کرد

از حدیث یار وآب چشم ما
گوش ودامن پرگهر خواهیم کرد

ماجرایی رفت مارا بالبش
دوستان را زان خبر خواهیم کرد

تا عراقی نشنود اسرارما
ماجرا را مختصر خواهیم کرد.

عراقی