۲۰.۷.۹۵

بر روی گنج نشسته گدایی می‌کند


- فکر میکنی‌ تا چند سالگی زنده ای،
- تا ۸۰ سالگی،
- فکر میکنی‌ تا چند سالگی تندرست و توانایی و از پا نمی‌‌افتی؟
- تا ۷۰ سالگی،
- چند سالته؟
- ۳۵ سال،
- پس فقط ۳۵ سال برای زندگی‌ کردن داری تازه بشرط اینکه از بیماری و تصادف و بلایای دیگه نمیری.