۲۰.۷.۹۵

این نیزبگذرد


تا کی کشم جفای تو؟ این نیزبگذرد
بسیار شد بلای تو، این نیزبگذرد

عمرم گذشت ویکنفسم بیشتر نماند
خوش باش کزجفای تو، این نیزبگذرد

آیی وبگذری بمن وبازننگری
ای جان من فدای تو، این نیزبگذرد

هرکس رسید ازتو بمقصود واین گدا
محروم ازعطای تو، این نیزبگذرد

ای دوست، تو مرا همه دشنام میدهی
من میکنم دعای تو، این نیزبگذرد

آیم بدرگهت نگذاری که بگذرم
پیرامن سرای تو، این نیزبگذرد

آمد دلم بکوی تو، نومید بازگشت
نشنید مرحبای تو، این نیزبگذرد

بگذشت آنکه دوست همی داشتی مرا
دیگر شده است رای تو، این نیزبگذرد

تا کی کشد عراقی مسکین جفای تو
بگذشت چون جفای تو، این نیزبگذرد.

عراقی