۸.۷.۹۵

تاریخ ایران تنها در ایران فراموش و مخدوش شده است


یک کاخ ساخته شده در دوران امپراتوری صفوی در اسپانیا باز سازی شده و بزرگتر میشود. این کاخ هم مانند بیشتر کاخ‌های ساخته شده در دوران صفوی که یا تبدیل به کلیسا شده‌اند و یا مسجد، بعنوان کلیسا ثبت خواهد شد.
مردم دنیا برای تاریخ و تمدن باقی‌ مانده از دوران امپراتوری پارس‌ها ارزش قائل بوده و آنرا گرامی‌ میدارند و به آن افتخار میکنند. هر چند بنام خود میزنند!