۱۳.۵.۹۵

چگونه چشم آدمی‌ پرواز پرندگان در آسمان را درک می‌کند, کاری از هنرمند عکاس اسپانیایی خاوی بوو Xavi Bou