۱۶.۵.۹۵

از مردم کشوری که ۳۷ سال است تحت اشغال بیگانگان و حکومت بیرحمترین دشمنان زندگی‌ میکنند هیچ انتظاری نیست