۱۳.۵.۹۵

اقتصاد ضعیف و فقر فقط و فقط دو دلیل دارد، یا حاکمان احمقند، یا احمق‌ها حاکمند , خشکسالی و جنگ و سرکوب و ایجاد ترس برای پوشاندن ضعف حاکمان است