۲۲.۵.۹۵

همه چیزشان دروغین و تقلبی است


چرا اکثر مردمی که در غرب زندگی‌ میکنند به مسابقات ورزشی هیچ اعتقادی ندارند؟
چرا وقتی‌ از آنان می‌پرسی‌ المپیک را دنبال میکنی‌، در پاسخ به تو میخندند؟
چرا اینهمه تقلب و حیله گری در سطح جهان از طرف غربی‌ها اعمال میگردد؟ ضعف کجاست؟؟