۱۶.۵.۹۵

مراسم بازگشایی بازی‌های المپیک برزیل ۱۳۹۵/۲۰۱۶کاروانی که نه پرچمش ایرانی‌ است، نه فرهنگش ایرانی‌ است، نه لباسش ایرانی‌ است، نه مسئول و سرپرست و پرستارانش ایرانیند و نه حتی نامش ایرانی‌ است تنها با جان ورزشکاران ایرانی‌ روشن است