۱۵.۵.۹۵

تنها زمانی‌ که ملت‌ها بدون در نظر گرفتن ملیّت، زبان، نژاد، رنگ و مذهب میتوانند دوستانه در کنار یکدیگر قرار گیرند، پدیده‌ای بنام المپیک است المپیک ۲۰۱۶ برزیل