۱۲.۵.۹۵

میهن پرنده پر در خون


به یمن وجود منحوس، نکبت، شوم، خائن، نوکرمنش و اهریمنی آخوند و اسلام و به برکت منابع نفت و گاز و اورانیوم و طلا و آهن و مس و و و ایران همه دنیا آباد گشت، بجز خود ایران که در شمار و گروه عقب مانده‌ترین کشور‌ها از نظر مادی و معنوی است. حتی افغانستان ۵۰ سال در حال جنگ و اشغال بیگانه و دشمن روانی‌، امروزه از ایران دچار آخوند آبادتر است. اکثر مردم بیکار و بی‌ عار و بی‌ خیال، جمعی‌ معتاد و از خود بیخود، گروهی پریشان حال و سرگشته، جماعتی مغز شسته و اسیر مستقیم چنگال اهریمن مذهب، بیشماری زندانی و تعدادی دل‌ خون ملتی را تشکیل میدهند که بر روی گنجی بنام ایران با درآمدی بیش از ۹۰۰ میلیار دلار از فروش تنها نفت و گاز در سال زندگی‌ میکنند و به همین گناه دچار و اسیر حکومت ۳۷ سال دشمن و بیگانه و ابلیسی بنام آخوند که با پشتیبانی و حمایت مطلق غربی میتازند و می‌دزدند و مسخره میکنند و میکشند و آن می‌کند و آنچنان خباثتی مرتکب می‌شوند که موجبات تعجب مردم دنیا را فراهم آورده اند. و روز بروز ایران و ایرانی‌ بسوی انحطاط عمیقتر پس میروند و باور بفرمائید دیگر راه نجاتی نیست.