۲.۶.۹۵

کسی‌ که پول و مال جمع می‌کند، مانند معمار بیخردی است که رایگان و با رنج و زحمت بسیار خانه‌ای برای عیش بیگانگان میسازد